Ich weiß et hück nit mih jenau,
wor et d`r Schäng ov wor et sing Frau.
Die zwei, die han mir hingerloße
en Chressdaachskrepp för opzeblose.


Aan Technik jov et do nit vill:
De Krepp hatt hingen e Ventill.
Do kunnte Kleine un och Jroße
met der Muul de Luff renblose.
Wor dat jedon, dann sooch mer sillich
et Jesuskind met der Famillich.
Och Esel, Schof un och noch zwei Ooße
wooten dobei opjeblose.

Nohdem ich all dat hatt jemaht,
han ich mich ovends hinjelaat.
Am nöchste Morje, dutverschreck,
feel op de Krepp der etste Bleck.
Sujet jedaach hätt ich jo nie:
Der Jupp hing schlapp üvver `m Marie.

E janz klei Loch en singer Plaat
hatt der Jupp su schlapp jemaht.
Ich han ne Käues meer jekäut
un en der Kopp erenjedäut.
Dann koot jeblose - et maat flupp!
Do stund hä widder, unsre Jupp.

Der Esel maat e lang Jeseech,
wor met der Zick och nit mih deech.
Et Chresskind - ich wood janz nervös,
wor op eimol och porös.

Jefleck han ich un vill jeklääv,
domet se Chressdaach och erlääv.

Doch plötzlich maat et janz laut – Päng!
Do wor et met d`r Krepp am Eng!